องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง

Print Friendly, PDF & Email

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vison) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คามหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี”

Fanpage อบต.แหลมทอง