การตรวจประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง(LPA) ปี 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 โดย

ทีมประเมินที่ 3 ประกอบด้วย
1. นายสมศักดิ์  ชมเส็ง ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ตรวจด้านที่ 1,5
2. นางมลิวรรณ  ประจันนวล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ตรวจด้านที่ 2
3. นางสาวจุฑารัตน์  คลังเกษม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตรวจด้านที่ 3
4. นายธำรงศักดิ์  ธรรมโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ตรวจด้านที่ 4

Post Author: Admin