ขอประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Print Friendly, PDF & Email

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตำบลแหลมทองทุกท่าน ผู้ที่เข้ามารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง เข้าร่วมการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

โดยมีช่องทางการเข้าสู่ระบบ 2 ช่องทาง ดังนี้ (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. สแกน QR Code ผ่าน Line
2. คลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่ระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/908va5

Post Author: Admin