จ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

Print Friendly, PDF & Email

วันที่  6  ก.ค.  2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทองลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยเป็นเงินสด สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ 1- หมู่ 9 ตำบลแหลมทอง

Post Author: Admin