ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ผู้มีส […]

เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง

Download…เอกสาร