ใบสมัคร

Print Friendly, PDF & Email

ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดให้มีการประกวด ฯ ในวันพฤหัสบดีที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ บริเวณสระน้ำอนุสรณ์สถานคลองแปด ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การประกวด

Post Author: Admin