ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ปีงบประมาณ 2563

Print Friendly, PDF & Email

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สำหรับบุคคลภายนอก)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/908va5
2. Scan QR CODE ด้านล่างนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ สมาชิกสภาฯ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (สำหรับบุคคลภายใน)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. https://itas.nacc.go.th/go/iit/908va5
2. Scan QR CODE ด้านล่างนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรในอปท.ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

Post Author: Admin