ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Print Friendly, PDF & Email
ลำดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านซับเจริญ หมู่ 3 15/07/2562 2562
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลังวัดคุ้มคลองโปร่ง) บ้านวังตะกู หมู่ 6 05/08/2562 2562
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขาพญาฝ่อ) บ้านซับไทรทอง หมู่ 8 05/07/2562 2562