ประวัติความเป็นมา

Print Friendly, PDF & Email

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมทอง

สภาพทั่วไป

          1. ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพลทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 104 กิโลเมตร ซึ่งจัดตั้งเป็นสภาตำบล เมื่อ พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ (463) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอภักดีชุมพล เล่ม 115 ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2541

ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้แยกการปกครองออกจากตำบลบานเจียง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2534 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

  • ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเจียง
  • ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง
  • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับเทือกเขาพังเหย อำเภอเทพสถิต
  • ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับเทือกเขาพญาฝ่อ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

          2. พื้นที่ทั้งหมด

             รวมพื้นที่ทั้งหมด 123,781 ไร่ หรือ 355 ตารางกิโลเมตร

          3. แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลแหลมทอง

          4. ภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขา พื้นที่ราบมีภูเขาขนาบทั้ง 2 ข้าง คือ ด้านทิศตะวันออกติดกับเทือกเขาพังเหย ส่วนทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาพญาฝ่อ มีลำน้ำเจาเป็นลำน้ำสำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ถ้ำแก้ว-ถ้ำพระ พุทธอุทธยาน (บ้านหินเหิบ-ซับภูทอง)

          5. สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

             ฤดูฝน         จากเดือนพฤษภาคม     ถึงเดือนตุลาคม

             ฤดูหนาว      จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

             ฤดูร้อน        จากเดือนกุมภาพันธ์      ถึงเดือนเมษายน

          6. ประชากร

             จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น 6,290 คน แยกเป็น ชาย 3,223 คน หญิง 3,067 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1. การคมนาคม

          การคมนาคมในเขตตำบลแหลมทอง มีถนนลาดยาง ถนนสายหนองบัวแดง-วังใหญ่ ตัดผ่านหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านอยู่ติดกับถนนลาดยาง ทำให้การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลอื่นๆ มีความสะดวกสบายพอสมควร มีบางหมู่บ้านที่การเดินทางยากลำบากพอสมควรในฤดูฝน เพราะเส้นทางยังเป็นถนนลูกรัง เช่นบ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7

          2. การโทรคมนาคม

          ที่ทำการไปรษณีย์                  จำนวน           –        แห่ง

          โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน           18       แห่ง

          3. การไฟฟ้า

          มีไฟฟ้าใช้                            จำนวน           9        หมู่บ้าน

          ไม่มีไฟฟ้าใช้บางส่วน               จำนวน           –        ครัวเรือน

 

          4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำน้ำลำห้วย                        จำนวน           13       แห่ง

          บึงหนอง, และอื่นๆ                 จำนวน           –        แห่ง

          5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝาย พนังกั้นน้ำ                    จำนวน           11       แห่ง

          บ่อน้ำตื้น                            จำนวน           10       แห่ง

          บ่อโยก                              จำนวน           12       แห่ง

          ประปาหมู่บ้าน                      จำนวน           18       แห่ง

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่สำคัญ คือป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลแหลมทองขนาบด้วยภูเขา ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก จึงทำให้มีป่าไม้หลงเหลืออยู่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีสัตว์ป่าประเภท หมูป่า เก้ง กวาง และสัตว์อื่นๆ อาศัยอยู่ตามธรรมชาติบ้างพอสมควร

แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นลำน้ำลำห้วยจำนวน 13 แห่ง และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย พนังกั้นน้ำจำนวน 11 แห่ง บ่อน้ำตื้นจำนวน 10 แห่ง บ่อโยกจำนวน 12 แห่ง และประปาหมู่บ้านจำนวน 18 แห่ง

 

สถานที่ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

  • ถ้ำพระ
  • ถ้ำแก้ว
  • พุทธอุทธยาน