วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Print Friendly, PDF & Email

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vison) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คามหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชานอยู่ดีกินดี”

พันธกิจ

๑.มีการบริหารจัดการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน

๒.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

๓.สนับสนุนด้านการศึกษา และฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมนันทนาการ

๔.ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี