ขอประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง เข้าร่วมรับการประเมินค […]

รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัย […]